Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Cum pot obține o informație de interes public?

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Universitatea comunică anumite informații, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Lista informațiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001

a)      Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice
–         Art. 1, privind înființarea Universității „Valahia” din Târgoviște ce reglementează organizarea și funcționarea instituției.
–         Legislație – organizarea și funcționarea instituției
b)      Structura organizatorică
–         Regulamentul de organizare și funcționare
–         Organigrama
–         Carta universitară
–         Structura Senatului și a Consiliului de Administrație
–         Structura facultăților
–         Structura administrativă
c)      Conducerea instituției
d)      Datele de contact ale instituției și programul de funcționare
e)      Program audiente:
–         Rector – Luni, orele 15:00 – 17:30
–         Prorector Învățământ şi Asigurarea Calității – Luni, orele 12:00 – 14:00; Miercuri, orele 10:00 – 12:00
–         Prorector Cercetare și Creație Universitară – Luni, orele 14:00 – 16:00; Mari, orele 14:00 – 16:00
–         Prorector Dezvoltare Instituționala și Relații Internazionale – Joi, orele 09:00 – 11:00
–         Prorector Probleme Sociale și Studențești – Mari, orele 10:00 – 12:00; Joi, orele 12:00 – 14:00
f)       Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
g)      Programele și strategiile proprii
–         Plan operațional
–         Plan strategic
h)      Listă documente de interes public
i)       Listă documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
j)        Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
Articolul 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Articolul 22
(1) În cazul în care o persoană se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabila.
(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.

Cererile de informare se primesc:

  • de către angajaţii Biroului de Informare Publică, dacă solicitarea de informaţie este formulată verbal;
  • la Registratura Universităţii Valahia din Târgoviște, dacă solicitarea de informaţie este formulată în scris;

În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris, în contextul în care complexitatea informaţiilor de comunicat reclamă acest lucru.

Pentru cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), solicitantul va primi o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.

Reprezentanţii mass-media care au solicitat o informaţie verbal vor primi răspunsul în maximum 24 de ore, în cazul în care solicitantul nu a fost îndrumat să redacteze o cerere în scris.

În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

Dacă informaţia solicitată este de interes public, veţi primi un răspuns, pe suportul specificat de dumneavoastră (e-mail, fax sau scris) în 10 zile.

Dacă prin complexitatea documentării, informarea angajează o perioadă mai mare pentru redactare, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect, comunicarea informaţiei putând interveni cel mai târziu la 30 de zile de la data solicitării, cu informarea soclicitantului.

În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Biroul de Informare Publică informarea solicitantului despre acest lucru.

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Regulamentului Biroului de Informare Publica, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii Universităţii Valahia din Târgoviște, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

Conform art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.