Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Telefon: 0740 068482, 0245 206101
Fax: 0245 217692
Email: acte.studii@valahia.ro

ECHIPA:
– Secretar: Florentina GÎLIA
– Secretar: Maricica BRAŞOVEANU

PROGRAM PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Luni – Joi: 12.00 – 15.00

ATENŢIE ÎN LUNA AUGUST NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII!

SPECIFIC:

La Biroul Acte de studii se realizează:
• Completarea şi eliberarea următoarele tipuri de acte de studii:
– Diplome de: Licenţă, Absolvire, Inginer, Master, Studii Aprofundate, Studii Postuniversitare de Specializare, Doctor, Conversie Profesionala;
– Certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare;
– Certificate de promovare a examenelor pentru acordarea gradelor didactice;
– Certificate de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic;
– Atestate de Echivalare.
• Arhivarea diplomelor completate şi neeliberate, arhivarea mătcilor de la diplomele eliberate;
• Completarea şi eliberarea duplicatelor (tipizate sau tehnoredactate) după acte de studii;
• Eliberarea duplicatului la foaia matricolă / suplimentul la diplomă;
• Întocmirea Adeverinţelor de autentificare a diplomelor necesare la minister, ambasade, alte instituţii;
• Programele Analitice / Fişele disciplinelor

Programele Analitice / Fişele disciplinelor se eliberează numai la solicitare absolvenţilor. Cererea adresată Rectorului Universităţii “Valahia” din Târgovişte însoţită de copia foii matricole se depune la registratura universităţii sau la secretariatul facultăţii absolvite.

CONDIŢII PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Diplomele şi suplimentul la diplomă / foaia matricolă au regim special şi se eliberează doar titularilor sau împuterniciţilor acestora, o singură dată, în original.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII:

– Carte de identitate sau paşaport valabile;
– Certificat de căsătorie – sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor; (copie legalizată prin notariat sau original, legalizarea realizându-se în instituţie contra unei taxe – cf. Ordonanţei de Urgenţă nr.41/2016) ;
– Suplimentul la Diplomă sau Foaia Matricolă pentru absolvenţii altor Universităţi.
– Procură notarială, în original în cazul eliberării actului de studii de către o altă persoană (conf. Art.19 din Regulamentul privind regimul actelor de studii). În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. În cazul absolventelor căsătorite, în procura notarială trebuie să se specifice și numele avut ÎNAINTE de căsătorie (cel din certificatul de naştere).
Procura în original se păstrează, cu termen permanent, în arhiva universităţii.

Chestionar privind monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor Universitatii „Valahia” din Targoviste*

*Se va completa de către absolvenții programelor de studii din cadrulul Universității Valahia din promoții anterioare 2022, care își ridică diploma de finalizare a studiilor (Acte de studii). 

ATENŢIE
Actele de studii se elibereaza gratuit in primii 5 ani de la promovarea examenului de finalizare. După acest termen se percepe taxă de arhivare.
Diplomele MAI VECHI de 5 ani NU SE ELIBEREAZĂ PE LOC, eliberarea acestora se face pe baza unei cereri, care se depune la biroul Registratură sau se poate trimite pe email la adresa  acte.studii@valahia.ro şi pe fax la numărul 0245-217692. Termenul de eliberare este de 5 ZILE LUCRĂTOARE de la depunerea cererii.

ÎNTOCMIREA ŞI ELIBERAREA DUPLICATELOR

Duplicatul unui act de studii se eliberează conform Deciziei Rectorului universităţii/Consiliului de Administraţie.
Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII DUPLICATULUI:
– Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat/plastifiat. În anunţ vor fi menţionate denumirea actului, numele şi prenumele titularului, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia, denumirea instituţiei care l-a eliberat.
– În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
– Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar public, privind împrejurările în care
actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, deasemenea în original;
– Certificatul de Naştere copie legalizată la notar;
– Certificat de căsătorie copie legalizată la notar;
– Două fotografii (3/4 cm) color, realizate recent, pe hârtie fotografică;
– Timbru Fiscal de 1 Leu, pentru fiecare act de studii pierdut;
– Chitanţă reprezentând taxa aferentă pentru eliberarea duplicatului;
– Cerere de întocmire a duplicatului, adresată Rectorului universităţii.
Dosarul cuprinzând documentele menţionate mai sus se depune la registratura universităţii.
Duplicatul se eliberează în 30 de zile de la înregistrarea cererii.
Eliberarea duplicatului se face personal sau prin mandatar, în condiţiile specificate mai sus.

CONFIRMARI ALE ACTELOR DE STUDII

Adeverinţele de autenticitate / confirmări ale actelor de studii (în limba română), solicitate de către MEN sau de către diverse instituţii în scopul echivalării sau vizării acestora în străinătate, se eliberează la cererea absolvenţilor.
Adeverinţe de confirmare a actelor de studii, în limba engleză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate se eliberează la cererea absolvenţilor.
Cererea, însoţită de copii ale diplomelor şi foii matricole/suplimentului se depun la registratura universităţii.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte poate trimite la o adresă cerută de dumneavoastră, copii confirmate ale diplomei şi anexei la diplomă (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), într- un plic sigilat cu ştampila Universităţii. Deoarece originalele actelor menţionate mai sus sunt în posesia dumneavoastră, avem nevoie de copii ale acestor acte (aduse de cineva,transmise prin fax la nr. 0245217692 sau scanate şi ataşate pe mail la adresa acte.studii@valahia.ro). Aceste copii vor fi confirmate (în scris), semnate şi ştampilate.

RECOMANDARI

– Pastrati in bune conditii actele de studii si evitati depunerea acestora la dosarele de concurs.
– Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării şi apostilării acestora.

Regulament cadru privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in sistemul de invatamant superior – OMEC nr. 4156/2020

REG 38 – Regulament privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in UVT