Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Acte de studii

 

Eliberarea actelor de studii si documentele necesare obtinerii acestora


Actele de Studii se eliberează personalului titular, o singură dată, în original.În situaţii în care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal în vederea eliberării, poate împuternicii o altă persoană, printr-o procură autentificată de notar public în România sau de către Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul (Împuternicirea în original rămâne la dosarul titularului). În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Documente necesare :

- Carte de identitate sau paşaport valabile şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;

- Suplimentul la Diplomă sau Foaia Matricolă pentru absolvenţii altor Universităţi.

Actele de studii se elibereaza gratuit in primii 5 ani de la promovarea examenului de finalizare. Dupa acest termen se percepe taxa de arhivare.

 

Tipuri de acte de studii


Universitatea “VALAHIA” din Târgovişte eliberează următoarele tipuri de acte de studii:

- Diplome de: Licenţă, Absolvire, Inginer, Master, Studii Aprofundate, Studii Postuniversitare de Specializare, Doctor;
- Certficate de studii universitare de lungă durată / scurtă durată pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor;
- Certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare;
- Certificate de promovare a examenelor pentru acordarea gradelor didactice şi definitivatului;
- Certificate de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic.

 

Foi matricole si programe analitice


A) Foi Matricole:
Foile Matricole pentru promoţiile 1992 – 1995 se eliberează la solicitarea absolvenţilor.
Cererea adresată Rectorului Universităţii “Valahia” din Târgovişte însoţită de copia diplomei se depune la registratura universităţii sau la secretariatul facultăţii absolvite.
Foile Matricole se eliberează la Biroul Acte de Studii.
B) Programele Analitice:
Programele Analitice se eliberează numai la solicitare absolvenţilor.
Cererea adresată Rectorului Universităţii “Valahia” din Târgovişte însoţită de copia foii matricole se depune la registratura universităţii sau la secretariatul facultăţii absolvite.

 

Duplicate ale actelor de studii


În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii se pot elibera duplicate ale acestora, în urma depuneri următoarelor documente:
- Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat. În anunţ vor fi menţionate denumirea actului, numele şi prenumele titularului, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
- Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar public, privind împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, deasemenea în original;
- Certificatul de Naştere în copie legalizată la notar;
- Două fotografii (3/4 cm) color, realizate recent, pe hârtie fotografică;
- Timbru Fiscal de 1 Leu, pentru fiecare act de studii pierdut;
- Chitanţă reprezentând taxa aferentă pentru eliberarea duplicatului;
- Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii.
Dosarul cuprinzând documentele menţionate mai sus se depune la registratura universităţii.
Duplicatul se eliberează în 30 de zile de la înregistrarea cererii.
Eliberarea duplicatului se face personal sau prin mandatar, în condiţiile specificate mai sus.

 

Confirmari ale actelor de studii


Adeverinţele de autenticitate a actelor de studii se eliberează la cererea absolvenţilor. Cererea, însoţită de copii ale diplomelor şi foii matricole se depun la registratura universităţii.
- Confirmări (adeverinţe de autentificare) solicitate de către MECT în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii .
- Adeverinţe de autentificare (în limba română) a actelor de studii necesare vizării, de către MECT, a actelor de studii pentru plecarea în străinătate.
- Adeverinţe de confirmare a actelor de studii, în limba engleză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte poate trimite la o adresă cerută de dumneavoastră copii confirmate ale diplomei şi anexei la diplomă (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), într-un plic sigilat cu ştampila Universităţii. Deoarece originalele actelor menţionate mai sus sunt în posesia dumneavoastră, avem nevoie de copii ale acestor acte (aduse de cineva sau transmise prin fax la nr. 0245217692). Aceste copii vor fi confirmate (în scris), semnate şi ştampilate.

 

Recomandari


- Pastrati in bune conditii actele de studii si evitati depunerea acestora la dosarele de concurs.
- Nu plastifiati originalele actelor de studii, deoarece puteti avea dificultati in privinta autentificarii si apostilarii acestora.

 

Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

Actele de Studii se eliberează personalului titular, o singură dată, în original.

Gasiti-ne pe google maps

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024
Targoviste
Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.