Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Stagii de practică în domenii competitive

 

Anunt lansare proiect

 

Anunt selectie grup tinta - Pocu133193 -

Anexa 1 - Cerere inscriere
Declaratie de disponibilitate
Anexa 3 - Declaratie date cu caracter personal
Anexa 4 - Declaratie privind evitarea dublei finantari
Declaratie apartenenta
Anexa 8 - Formular inregistrare
Model Adeverinta student


 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCD

Titlul proiectuluiStagii de practică în domenii competitive

Contract: POCU/626/6/13/-133193

Perioada proiectului: 01.10.2020 – 30.09.2022

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului vizează derularea de stagii de practica pentru studenți în sectoare economice cu potențial competitiv și de specializare inteligenta SNC/SNCDI, în vederea dobândirii de noi competente aplicative și inserției pe piața muncii. Obiectivele proiectului sunt direcționate si contribuie la realizarea obiectivului specific 6.13 al POCU, care vizează ”Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar si non universitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Realizarea obiectivelor proiectului prin derularea activităților specifice, va contribui activ la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice ale studenților din grupul țintă (325) în vederea familiarizării cu ceea ce va însemna un viitor loc de muncă și accesului pe piața muncii după finalizarea studiilor, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții.

Lider – Universitatea Valahia din Târgoviște

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1- Încheierea de parteneriate sustenabile universitate-organizații din domenii SNC/SNCDI pentru derularea de stagii de practică de către studenți.

OS2 – Crearea unui sistem de informare coordonata bidirecțional universitate-mediu de afaceri pentru sprijinea studenților în vederea integrării pe piața muncii și satisfacerea nevoilor de ocupare a angajatorilor.

OS3- Organizarea și derularea de stagii de practică pentru studenți la partenerii din sectoare economice SNC/SNCDI.

OS4- Consilierea si orientarea profesionala a studenților din grupul țintă în vederea alegerii și dezvoltării unei cariere, identificării unui loc de munca și finalizării/continuării studiilor.

OS5 - Înființarea și utilizarea de întreprinderi simulate pentru învățarea practică și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților prin organizarea de competiții de IS.

OS6 - Monitorizarea, implementarea proiectului, informare-diseminare și derularea achizițiilor (24 luni).

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

R1- 44 Parteneriate de practică încheiate între universitatea solicitant și organizații din mediul economic din sectoarele SNC/SNCDI.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS1, activitatea A1 - A1.1. și indicatorul 4S129. Dintre acestea, peste 50% vor excede cel puțin 1 an universitar în cadrul proiectului.

Îmbunătățiri/Beneficii reale: crearea si menținerea de parteneriate sustenabile cu mediul de afaceri, companii din sectoarele SNC/SNCDI; asigurarea unui stagiu de practica specializat pentru membrii GT; facilitarea accesului studenților la o educație și o programă de pregătire practică modernă și utilă corelate cu domeniile SNC/SNCDI; promovarea dezvoltării capitalului uman și investirea pe termen lung în formarea profesională inițială a tinerilor proaspăt intrați pe piața muncii.

2. R2- 1 platformă electronică pentru realizarea sistemului de informare coordonata bidirecțional.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS2, activitatea A1 - A1.2. si indicatorii 4S129, 4S116, 4S117.

Îmbunătățiri/Beneficii reale: crearea unui sistem bifuncțional de informare între universitate și mediul de afaceri; cunoașterea de către tineri a ofertelor de învățare la locul de muncă și ocupare în cadrul companiilor partenere și nu numai; informarea angajatorilor cu privire la numărul și profilul absolvenților din unitățile de învățământ terțiar de unde ar dori sa recruteze personal; coordonarea stagiilor de practică utilizând platforma.

3. R3 – stagii de practică organizate pentru 325 studenți membri ai grupului țintă.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS3, activitatea A2 – A2.1 si indicatorii 4S129

Îmbunătățiri/Beneficii reale: participarea efectivă a studenților la stagii de practică angajatori din domeniile SNC/SNCDI; repartizarea studenților la partenerii de practică în funcție de specializare și opțiunile acestora; monitorizarea activității studenților pe toată durata desfășurării stagiului de practică de către experții angajați în cadrul proiectului (tutori de practică/ profesori coordonatori); completarea caietelor de practică de către studenți, sub supravegherea tutorilor de practică, privind activitățile derulate in fiecare zi; realizarea proiectelor de practică care reprezintă aplicativitatea cunoștințelor dobândite în cadrul stagiilor; sprijinirea studenților atât material cât și financiar pentru o desfășurare în bune condiții a stagiului de practică; dobândirea de competențe specifice pieței muncii actuale.

4. R4 – 325 studenți membri ai grupului țintă consiliați și orientați profesional.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS4, activitatea A2 – A2.2. și indicatorii 4S129, 4S115, 4S116, 4S117

Îmbunătățiri/Beneficii reale: sprijinirea studenților, prin sesiuni de consiliere profesională, în dobândirea cunoștințelor necesare pentru alegerea carierei profesionale viitoare; facilitarea procesului de identificare a unui loc de muncă pentru absolvenții de învățământ terțiar universitar; participarea studenților la sesiuni de consiliere și orientare profesională, atât față în față cât și de grup; membrii GT își vor descoperi abilitățile și competențele profesionale ceea ce va facilita stabilirea domeniilor în care ar dori sa lucreze; creșterea stimei de sine și încrederea în forțele proprii; centralizarea rezultatelor consilierii prin efectuarea de rapoarte de consiliere, după finalizarea fiecărei sesiuni de consiliere și orientare profesională; realizarea unui plan de carieră pentru fiecare participant.

5. R5 – 65 Întreprinderi simulate înființate și utilizate pentru stagii în cadrul proiectului.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS4, activitatea A3 – A3.1. și indicatorul 4S129

Îmbunătățiri/Beneficii reale: prin participarea la activitățile din întreprinderile simulate studenții se vor familiariza cu ceea ce însemna mediul real de muncă prin faptul că pornesc de la înființarea și înregistrarea la ROCT a întreprinderilor simulate (Centrala Rețelei Firmelor de

Exercițiu/Întreprinderilor simulate a Ministerului Educației) și continuă cu derularea activităților curente ale unei firme; facilitarea accesului la programe de practică a membrilor grupului țintă care fac parte din grupurile vulnerabile și întâmpină dificultăți în a se deplasa la parteneri din sectoarele SNC/SNCDI pentru a executa stagiul de practică; realizarea activităților practice prin intermediul întreprinderilor simulate aduce un element de valoare adăugată pentru

acest tip de activitate; desfășurarea activității de practică în mediul on-line, ceea ce va duce la dobândirea / dezvoltarea de către participanți a competentelor TIC; dobândirea de către studenți a competentelor specifice domeniilor în care sunt infinitate întreprinderile simulate; realizarea de relații comerciale și tranzacții interne între întreprinderile simulate; completarea caietelor de practică de către studenți, sub supravegherea tutorilor de practică, privind activitățile derulate

in fiecare zi.

6. R6 – 2 competiții pe teme de antreprenoriat și întreprinderi simulate organizate în cadrul proiectului.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS4, activitatea A3 – A3.2. și indicatorul 4S129

Îmbunătățiri/Beneficii reale: dezvoltarea spiritului de antreprenorial și de competiție între tinerii studenți/echipele din fiecare IS; premii obținute la competițiile de IS; rezultate bune obținute în timpul activităților universitare și a celor de practică.

7. R7 – 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate și achiziții.

Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS5, activitatea A5 – A5.1, A5.2 și indicatorii 4S131; 4S120; 4S121; 4S122.

Activitățile de management și de informare-publicitate reprezintă activități transversale în cadrul proiectului și contribuie la îndeplinirea în bune condiții a tuturor intervențiilor acestuia, la atingerea obiectivelor specifice, rezultatelor si indicatorilor proiectului.

Îmbunătățirile/beneficiile reale pe care acest rezultat le aduce sunt: managementul si monitorizarea evoluției de ansamblu a proiectului în corelare cu graficul de activități; identificarea abaterilor de la graficul de activități și întreprinderea de acțiuni de remediere a acestor abateri; urmărirea și verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate; întocmirea și transmiterea cererilor de prefinanțare, rambursare și/sau plată în conformitate cu legislația și

instrucțiunile în vigoare; menținerea contactului cu autoritățile responsabile de verificarea implementării proiectului; realizarea procedurilor de achiziție publică; încheierea, urmărirea și derularea contractelor semnate în cadrul proiectului; realizarea materialelor publicitare pentru diseminare si informarea membrilor GT si a reprezentanților mediului de afaceri cu care se vor încheia parteneriate; informare, publicitate, diseminare rezultate activități și ale proiectului în general pe parcursul întregii perioadei de implementare; realizarea și actualizarea permanentă a unui website de proiect prin intermediul căruia se vor transmite informații relevante privind evoluția proiectului și desfășurarea principalelor evenimente în cadrul acestuia.

Grupul țintă (GT) al proiectului este format din 325 de persoane – studenți înregistrați în cadrul următoarelor facultăți: Facultate Științe Economice (Contabilitate si Informatica de Gestiune; Management; Marketing; Finanțe și bănci; Economia comerțului, turismului si serviciilor; Administrarea afacerilor (lb. engleza)); Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria (Economia comerțului, turismului si serviciilor; Administrație publică; Agricultura; Ingineria sistemelor); Facultatea de Drept și Științe Administrative ( Drept; Administrație publică); Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (Automatica si Informatica Aplicata; Electronica Aplicata; Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații; Electrotehnica; Energetica Industriala); Facultatea de Ingineria Mediului si Știința Alimentelor (Ingineria si Protecția Mediului in Agricultura; Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole; Controlul si Securitatea Produselor Alimentare; Montanologie); Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanica (Știința Materialelor; Echipamente pentru procese industriale).

Toți studenții, membrii GT studiază la specializări corelate cu Anexa 4bis OM5376 la GSCS privind aprobarea domeniilor si specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în Romania.

Membrii grupului țintă au domiciliul in următoarele regiuni de dezvoltare ale României:

- SM.

Totalul grupului țintă îl reprezintă 325 de studenți, înregistrați în sistemul național de învățământ terțiar universitar, care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școala la viața activă. Aceștia urmează programul de Licența – ISCED 6, având specializările mai sus menționate, care prevede programe de practica cu un total de 240 de ore. În planul de învățământ al studenților din anii II si III sunt prevăzute 120 ore practică la parteneri din mediul de afaceri și încă 120 ore practică în întreprinderi simulate. Având în vedere că proiectul urmărește soluționarea nevoilor grupului țintă, membrii acestuia participă și sunt implicați în activitățile proiectului astfel:

Toți cei 325 de membri GT (din care 55 din mediul rural) vor participa la: Activitatea 2.1 (organizarea și derularea stagiilor de practică la partenerii din sectoarele SNC/SNCDI); Activitatea 2.2 (consiliere și orientare profesională); Activitatea 3.1 (înființarea întreprinderilor

simulate). De asemenea, toți membrii GT vor beneficia de Parteneriatele create și sistemul de informare coordonat bidirecțional (Activitatea 1) și de intervențiile activității A4 – Management, informare, achiziții.

Conform analizei efectuate, din potențialii membrii ai GT identificați ca și eligibili, 48,76% sunt de gen feminin, astfel, în vederea asigurării egalității de gen, minim 48% din membrii grupului țintă, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi de sex feminin.

Selectarea grupului țintă se va realiza prin intermediul unei Metodologii de selecție a GT (care a inclus criterii precum: studenți înscriși în sistemul național de învățământ ISCED 6-7, cu domiciliul/rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, iar în cazul abandonului

Solicitantul poate înlocui studentul cu altul care îndeplinește aceleași condiții pentru toate activitățile și intervențiile proiectului), cu respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării.

Menținerea grupului țintă se va realiza prin soluționarea nevoilor acestora, atât la nivel individual cat si la nivel de unitate de învățământ. Așadar, grupul ținta se va menține datorita beneficiilor oferite (practica în localitatea de domiciliu pentru o parte a GT, hrana, pachete de papetărie, asigurarea transportului la și de la bazele de practică, premii) membrilor săi în cadrul proiectului și implicării active a acestora în soluționarea problemelor de pregătire practică, consiliere în carieră și angajare și nu în cele din urmă formare pe tot parcursul vieții.

Activitățile proiectului

Activitate:. A1. Crearea de parteneriate sustenabile universitate - organizații din domenii SNC/SNCDI pentru derularea de stagii de practică a studenților și a unui sistem coordonat de informare bidirecțional universitate-mediul de afaceri

A1.1. Parteneriate sustenabile între sectorul privat și universitate pentru facilitarea instruirii practice a studenților (ISCED 6-7) în organizații din sectoarele SNC/SNCDI

A1.2. Crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri universitate-mediu de afaceri privat și invers pentru soluționarea nevoilor de instruire și ocupare pe piața muncii

Activitate: A2. Organizarea de stagii de practică pentru studenți în domenii SNC/SNCDI și consilierea în carieră a acestora

A2.1. Organizarea și derularea de stagii de practică pentru studenți la parteneri din sectoarele competitive -SNC și cele cu potențial de dezvoltare inteligentă –SNCDI

A2.2. Consilierea și orientarea profesională pentru studenți în vederea dezvoltării unui plan de cariera

Activitate: A3. Dobândirea de competențe antreprenoriale de către studenți prin utilizarea instrumentelor de învățare practică de tip Întreprindere Simulată

A3.1. Înființarea de întreprinderi simulate și utilizarea acestora de către studenți în procesele de învățare practică

A3.2. Competiții pe teme de antreprenorial și întreprinderi simulate

A4. Management de proiect

A4.1. Management de proiect – cheltuieli Directe

A4.2 Management de proiect – cheltuieli indirecte

Buget total proiect - 4,676,707.55

Buget UVT - 93,534.15

 

REFERAT prin care se identifică posturile vacante şi se solicită mărirea organigramei în vederea realizării proiectului cu titlul „Stagii de practica in domenii competitive”, cod proiect POCU/626/6/13/ - 133193

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.