Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

P.O. 06.16

 

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

 

Procedura stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate persoanelor care solicită ocuparea unei funcţii didactice în cadrul universității.

Prezenta procedură respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.

Exercitarea drepturilor conferite de ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

5.3.(1)Funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în "Lista universităţilor de prestigiu din alte state" aprobată prin ordin al Ministrului de resort şi actualizată periodic, se recunosc automat de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște.

(2)Funcţiile didactice obţinute la instituţii de învăţământ universitar acreditate altele decât cele menţionate la alin.(1) se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

(3)De prevederile prezentei proceduri beneficiază cetăţenii români, cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii din state terţe.

(4)Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU).

Dosarul pentru recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se înregistrează la Registratura universității și se transmite compartimentului Birou Resurse Umane și Salarizare, care va înainta dosarul Comisiei de evaluare, numită prin decizia Rectorului.

Actele de studii supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Dosarele care nu conţin toate documentele menţionate nu vor fi preluate.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște poate cere autorităţii competente sau titularului, clarificări.

Lista universităților de prestigiu din alte state: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Documente necesare:

1. cerere prin care se solicita recunoașterea automată, de către Universitatea "Valahia" din Târgoviște, a funcției didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, depusă în nume propriu de către solicitant;

2. act de identitate în original, copie (certificată) și traducere legalizată (dacă este cazul);

3. diploma de doctor în original, copie (certificată) și traducere legalizată (daca este cazul); dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 5.3 alin. (1 ), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;

4. dovada funcției didactice în original, copie (certificată), traducere legalizată (dacă este cazul); eliberată de instituțiile prevăzute la art. 5.3 alin. (1) și (2);

5. recomandare din partea departamentului;

6. C.V.;

7. lista lucrări/publicații/contribuții științifice;

8. diplomă licență;

9. dovada schimbării numelui- dacă este cazul.

Comisia de evaluare elaborează Raportul de evaluare, care conţine soluţia cu privire la solicitarea de recunoaştere.

Raportul de evaluare trebuie să fie postat pe site-ul universității în termen de 24 de ore de la soluționare, urmând ca eventualele contestații din partea solicitantului să fie înregistrate la Registratura universității în termen de 48 de ore de la postare.

Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 30 de zile de la înregistrare.

Comisia va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Soluția comisiei este definitivă și va fi postată pe site-ul UVT în termen de 24 de ore de la data soluționării contestației.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște este valabilă şi produce efecte la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgoviște.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către CNRED este valabilă şi produce efecte pe întreg teritoriul României.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se emite de Rectorul Universităţii “Valahia” din Târgoviște, în baza Raportului întocmit de către comisia de evaluare.

Raportul de evaluare și decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere se atașează la dosarul candidatului.

Decizia de recunoaştere/nerecunoaștere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în străinătate se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau - la cererea scrisă a solicitantului - se transmite prin orice mijloc de comunicare la distanță agreat de solicitant (poștă, curier, e-mail).

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=952914&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate (P.O. 06.16)

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.