Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Chestionare

 

Formularul absolventului Universitatii "Valahia" din Targoviste

Se va completa de către absolvenții programelor de studii din cadrulul Universității Valahia, promoția 2021, care se înscriu la examenele de finalizare.

 

 

Chestionar privind monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor Universitatii "Valahia" din Targoviste

Se va completa de către absolvenții programelor de studii din cadrulul Universității Valahia din promoții anterioare 2021, care își ridică diploma de finalizare a studiilor (Acte de studii). 

 

 

Arhiva Posturi in concurs - didactic auxiliar si nedidactic

 
 
 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de laborant
Universitatea Valahia din Targoviste, anunta organizarea concursului pentru ocuparea a 6 posturi vacante, perioada determinata (12 luni), norma intreaga, in cadrul I.C.S.T.M.

P.O. 07.37

 

Procedură operațională privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate

Procedura stabilește modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a titlului de doctor în științe obținut la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice , actualizată periodic.

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Recunoașterea diplomei de doctor și titlului de doctor în științe se face numai în scopul ocupării unei funcții didactice, de cercetare sau a abilitării în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Procedura se referă la modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a diplomei de doctor și titlului de doctor în științe obținute în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate.

Cererea din dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se înregistrează la Registratura universității și se înaintează către IOSUD.

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se poate trimite și prin poștă Ia Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Documente necesare:

a) Cerere de recunoaștere;

b) Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;

c) Diploma de doctor, în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" însoțită de :

- traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;

- supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;

d) Un exemplar din teza de doctorat.

În urma analizei documentelor din dosar, pe baza referatelor membrilor și a votului secret majoritar al acestora, președintele comisiei întocmește un referat de analiză cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Documentele sunt transmise CSUD. Termenul poate fi prelungit cu alte 30 de zile de la comunicare dacă Comisia, în cazuri justificate, solicită posesorului diplomei documente suplimentare.

Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la prelungirea termenului de soluționare a dosarului și a documentelor solicitate suplimentar.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate, fundamentată prin recomandările comisiei de evaluare și avizată de CSUD, se emite de către rectorul universității. Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului de doctor se înregistrează în registrul de intrare/ieșire a documentelor.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura universității.

Contestațiile sunt soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 3 membri numiți prin decizia Rectorului. Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată, de către Rectorat.

Recunoașterea de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate este valabilă și produce efecte juridice la nivelul Universității „Valahia”.

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=943280&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate (P.O. 07.37)

 

P.O. 07.38

 

Procedură operațională privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate

Procedura stabilește modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște acalității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic.

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Cererea din dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se înregistrează la Registratura universității și se înaintează către IOSUD.

Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate se poate trimite și prin poștă la universitate.

Documente necesare:

a) Cerere de recunoaștere;

b) Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;

c) Diploma de doctor

-în copie „CONFORM CU ORIGINALUL", dacă actul de studii este obținut în România;

-în cazul în care diploma de doctor este obținută la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederatia Elvețiană sau la instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state este necesară recunoașterea titlului de doctor conform procedurii PO 07.37.

-atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obtinut la alte instituții de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.

d) Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de:

-o instituție acreditată de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

-o instituție acreditată de învățământ universitar inclusă în Lista universităților de prestigiu din alte state;

-o instituție acreditată de învățământ universitar care face obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.

e) CV și Lista de lucrări.

Comisia de evaluare a documentelor din dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate este propusă de CSUD și este formată din președinte și 2 membri. Comisia va fi numită prin decizia Rectorului.

În urma analizei dosarului și pe baza referatelor membrilor și a votului secret majoritar al acestora, președintele comisiei întocmește un referat de analiză cu privire la solicitarea de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Referatul este transmis CSUD.

Termenul poate fi prelungit cu alte 30 de zile de la comunicare dacă Comisia, în cazuri justificate, solicită posesorului diplomei documente suplimentare. Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la prelungirea termenului de soluționare a dosarului și a documentelor solicitate suplimentar.

Dupa primirea rezoluției CSUD, Rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în domeniul solicitat.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a a calității de conducător de doctorat sau a abilitării se înregistrează în registrul de intrare/ieșire a documentelor.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura universității.

Contestațiile sunt soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 3 membri numiți prin decizia Rectorului.

Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire a solicitantului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată, de către Rectorat.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD este valabila și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=931435&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate (P.O. 07.38)

P.O. 06.16

 

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

 

Procedura stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate persoanelor care solicită ocuparea unei funcţii didactice în cadrul universității.

Prezenta procedură respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.

Exercitarea drepturilor conferite de ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

5.3.(1)Funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în "Lista universităţilor de prestigiu din alte state" aprobată prin ordin al Ministrului de resort şi actualizată periodic, se recunosc automat de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște.

(2)Funcţiile didactice obţinute la instituţii de învăţământ universitar acreditate altele decât cele menţionate la alin.(1) se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

(3)De prevederile prezentei proceduri beneficiază cetăţenii români, cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii din state terţe.

(4)Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU).

Dosarul pentru recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se înregistrează la Registratura universității și se transmite compartimentului Birou Resurse Umane și Salarizare, care va înainta dosarul Comisiei de evaluare, numită prin decizia Rectorului.

Actele de studii supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Dosarele care nu conţin toate documentele menţionate nu vor fi preluate.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște poate cere autorităţii competente sau titularului, clarificări.

Lista universităților de prestigiu din alte state: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Documente necesare:

1. cerere prin care se solicita recunoașterea automată, de către Universitatea "Valahia" din Târgoviște, a funcției didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, depusă în nume propriu de către solicitant;

2. act de identitate în original, copie (certificată) și traducere legalizată (dacă este cazul);

3. diploma de doctor în original, copie (certificată) și traducere legalizată (daca este cazul); dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 5.3 alin. (1 ), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;

4. dovada funcției didactice în original, copie (certificată), traducere legalizată (dacă este cazul); eliberată de instituțiile prevăzute la art. 5.3 alin. (1) și (2);

5. recomandare din partea departamentului;

6. C.V.;

7. lista lucrări/publicații/contribuții științifice;

8. diplomă licență;

9. dovada schimbării numelui- dacă este cazul.

Comisia de evaluare elaborează Raportul de evaluare, care conţine soluţia cu privire la solicitarea de recunoaştere.

Raportul de evaluare trebuie să fie postat pe site-ul universității în termen de 24 de ore de la soluționare, urmând ca eventualele contestații din partea solicitantului să fie înregistrate la Registratura universității în termen de 48 de ore de la postare.

Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 30 de zile de la înregistrare.

Comisia va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Soluția comisiei este definitivă și va fi postată pe site-ul UVT în termen de 24 de ore de la data soluționării contestației.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către Universitatea “Valahia” din Târgoviște este valabilă şi produce efecte la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgoviște.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către CNRED este valabilă şi produce efecte pe întreg teritoriul României.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se emite de Rectorul Universităţii “Valahia” din Târgoviște, în baza Raportului întocmit de către comisia de evaluare.

Raportul de evaluare și decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere se atașează la dosarul candidatului.

Decizia de recunoaştere/nerecunoaștere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în străinătate se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau - la cererea scrisă a solicitantului - se transmite prin orice mijloc de comunicare la distanță agreat de solicitant (poștă, curier, e-mail).

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=952914&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate (P.O. 06.16)

 

Biroul Resurse Umane si Salarizare

Ec. Viorica ȘTEFAN - Șef Birou

Universitatea „Valahia” din Targoviste

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,

130004 Targoviste, Dambovita

Tel./Fax: 0245 220 455
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. m

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.