Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

P.O. 07.38

 

Procedură operațională privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate

Procedura stabilește modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște acalității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic.

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Cererea din dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se înregistrează la Registratura universității și se înaintează către IOSUD.

Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate se poate trimite și prin poștă la universitate.

Documente necesare:

a) Cerere de recunoaștere;

b) Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;

c) Diploma de doctor

-în copie „CONFORM CU ORIGINALUL", dacă actul de studii este obținut în România;

-în cazul în care diploma de doctor este obținută la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederatia Elvețiană sau la instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state este necesară recunoașterea titlului de doctor conform procedurii PO 07.37.

-atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obtinut la alte instituții de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.

d) Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de:

-o instituție acreditată de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

-o instituție acreditată de învățământ universitar inclusă în Lista universităților de prestigiu din alte state;

-o instituție acreditată de învățământ universitar care face obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.

e) CV și Lista de lucrări.

Comisia de evaluare a documentelor din dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate este propusă de CSUD și este formată din președinte și 2 membri. Comisia va fi numită prin decizia Rectorului.

În urma analizei dosarului și pe baza referatelor membrilor și a votului secret majoritar al acestora, președintele comisiei întocmește un referat de analiză cu privire la solicitarea de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Referatul este transmis CSUD.

Termenul poate fi prelungit cu alte 30 de zile de la comunicare dacă Comisia, în cazuri justificate, solicită posesorului diplomei documente suplimentare. Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la prelungirea termenului de soluționare a dosarului și a documentelor solicitate suplimentar.

Dupa primirea rezoluției CSUD, Rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în domeniul solicitat.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a a calității de conducător de doctorat sau a abilitării se înregistrează în registrul de intrare/ieșire a documentelor.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura universității.

Contestațiile sunt soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 3 membri numiți prin decizia Rectorului.

Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire a solicitantului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată, de către Rectorat.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD este valabila și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=931435&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate (P.O. 07.38)

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.