Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

P.O. 07.37

 

Procedură operațională privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate

Procedura stabilește modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a titlului de doctor în științe obținut la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice , actualizată periodic.

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Recunoașterea diplomei de doctor și titlului de doctor în științe se face numai în scopul ocupării unei funcții didactice, de cercetare sau a abilitării în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Procedura se referă la modul de recunoaștere de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a diplomei de doctor și titlului de doctor în științe obținute în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate.

Cererea din dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se înregistrează la Registratura universității și se înaintează către IOSUD.

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se poate trimite și prin poștă Ia Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Documente necesare:

a) Cerere de recunoaștere;

b) Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;

c) Diploma de doctor, în copie „CONFORM CU ORIGINALUL" însoțită de :

- traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;

- supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;

d) Un exemplar din teza de doctorat.

În urma analizei documentelor din dosar, pe baza referatelor membrilor și a votului secret majoritar al acestora, președintele comisiei întocmește un referat de analiză cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Documentele sunt transmise CSUD. Termenul poate fi prelungit cu alte 30 de zile de la comunicare dacă Comisia, în cazuri justificate, solicită posesorului diplomei documente suplimentare.

Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la prelungirea termenului de soluționare a dosarului și a documentelor solicitate suplimentar.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate, fundamentată prin recomandările comisiei de evaluare și avizată de CSUD, se emite de către rectorul universității. Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului de doctor se înregistrează în registrul de intrare/ieșire a documentelor.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura universității.

Contestațiile sunt soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 3 membri numiți prin decizia Rectorului. Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată, de către Rectorat.

Recunoașterea de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate este valabilă și produce efecte juridice la nivelul Universității „Valahia”.

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=943280&IdOperatiune=2

 

Procedura operațională privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate (P.O. 07.37)

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.