Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Informatii generale admitere

 

ADMITERE 2018 - DISPOZITII GENERALE

 
Regulamentul de admitere la studii universitare de licenta 2018
Regulamentul de admitere la studii universitare de master 2018
 
Criterii de admitere şi departajare a candidaților înscriși la concursul de admitere pentru studii universitare de licență – zi / învățământ la distanță
Criterii de admitere şi departajare a candidaților înscriși la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat
Domenii de licență care prevăd probe eliminatorii pentru admiterea la studii universitare de licență (zi) în anul universitar 2018/2019
Calendarul concursului de admitere din sesiunea iulie/septembrie 2018

 

Universitatea ,,Valahia'' din Târgovişte (UVT), deţinătoare a calificativului "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", organizează admiterea în învăţământul superior, în anul universitar 2018-2019, în conformitate cu:
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Carta Universității ,,Valahia'' din Târgovişte şi regulamentele adoptate de structurile de conducere ale UVT;
• Prevederile Ordinului MEN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019

Învăţământul la Universitatea ,,Valahia'' din Târgovişte se organizează pe cicluri, după cum urmează:
- ciclul I - studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă – IF şi învăţământ la distanţă - ID);
- ciclul II - studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă - IF);
- ciclul III - studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă - IF).
Durata programelor de studii universitare este egală, indiferent de forma de învăţământ (învăţământ cu frecvenţă sau învăţământ la distanţă). Durata programelor de studii, la ciclul de licenţă, este de 3 - 4 ani, la ciclul de masterat este de 1 - 2 ani, iar la ciclul de doctorat este de 3 - 4 ani.
Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF şi ID).
Admiterea se desfăşoară pe granturi de studii (licenţă, masterat, doctorat) şi pe locuri nebugetate (licenţă, masterat, doctorat). Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul Universităţii ,,Valahia'' din Târgovişte şi se aprobă de către MEN. La orice program de studii, locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în regim cu taxă, nu pot depăși capacitatea maximă de şcolarizare, aprobată pentru acesta de către ARACIS.
La concursul de admitere în învăţământul universitar, la toate ciclurile şi programele de studii universitare, se pot înscrie cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţeni ai statelor aparținând Spaţiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia, în ţările de domiciliu, se va efectua de către direcţia de specialitate din cadrul MEN.

Urmărind creşterea şanselor persoanelor cu dizabilităţi, pentru a urma cursuri în învăţământul superior, Universitatea „Valahia” din Târgoviște oferă acestor categorii de persoane unele facilităţi, precum:
– scutirea de plata taxei de admitere, indiferent de numărul de specializări la care candidează persoana cu dizabilităţi;
– reducerea cu 50% a taxei de cazare la cămin, dacă aceasta este necesară pe durata examenului de admitere;
– acceptarea la dosar a copiei simple (nelegalizate) a certificatului de handicap, pe care persoana care se înscrie trebuie să facă menţiunea „conform cu originalul” şi să semneze.

 

Gasiti-ne pe google maps

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024
Targoviste
Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.