aracis-2022

Anunțul a fost publicat în data de 09.01.2023.

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI

 

Universitatea “Valahia” din Târgoviște anunță demararea procedurilor de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual Valahia.

Și invită operatorii economici care pot face dovada că au desfășurat, timp de minim 3 ani, activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților, să participe în cadrul acestui consorțiu care are drept obiectiv principal formarea profesională de calitate a elevilor/studenților, pentru facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților din învățământul preuniversitar și universitar desfășurat în regim dual.

Consorțiul va fi alcătuit din următoarele patru tipuri de entități:

 1. Instituții de învățământ superior de stat acreditate;
 2. Unități de învățământ profesional/tehnic de stat/private acreditate;
 3. Unități administrative-teritoriale (UAT);
 4. Operatori economici.

În vederea stabilirii condițiilor de colaborare, a drepturilor și obligațiilor în vederea formării profesionale a elevilor/studenților, membrii consorțiului vor semna un contract de parteneriat, al cărui format cadru poate fi vizualizat la adresa: https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual.

În cadrul consorțiului, Universitatea “Valahia” din Târgoviște va elabora un proiect pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, proiect destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual, pe un teren de 2 ha pe care universitatea îl administrează în localitatea Târgoviște, jud. Dâmbovița. Campusul va fi format în principal dintr-o clădire în care vor funcționa laboratoare și ateliere pentru formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în liceele din județele Dâmbovița și Teleorman, în domeniile: mecanică, electromecanică, știința materialelor, electric, electronică și telecomunicații, ingineria sistemelor, tehnologia produselor alimentare și protecția mediului.

Noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților spații de învățământ, ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul necesară pentru realizarea unui proces de învățământ de calitate. Prin proiect se vor asigura atât burse lunare pentru elevi și studenți din bugetul proiectului cât și burse asigurate de agenții economici.

Bugetul proiectului va avea următoarele linii de finanțare:

 • Linia de finanțare Granturi pentru dezvoltarea învățământului dual – maxim 1,51 mil. Euro.
 • Linia de finanțare Campusuri profesionale integrate, liceale și universitare – maxim 17,50 mil. Euro.
 • Linia de finanțare Digitalizare – maxim 2,11 mil. Euro.
 • Schema de minimis pentru partenerii din proiect din categoria operatorilor economici, în valoare maximă de 200.000 euro/consorțiu, din care 50.000 euro reprezintă investiție în digitalizare, valoare eligibilă PNRR, cu TVA inclusă, valoare care face parte din liniile anterior menționate.

Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 milioane euro la care se adaugă TVA.

Activitățile principale care vor fi desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • Construirea unei clădiri pentru susținerea învățământului dual preuniversitar și universitar în domeniile: mecanică, electromecanică, știința materialelor, electric, electronică și telecomunicații, ingineria sistemelor, tehnologia produselor alimentare și protecția mediului.
 • Instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirea Campusului DUAL pentru furnizarea energiei electrice necesare funcționării acesteia.
 • Dotarea campusului dual cu echipamente digitale pentru atelierele de practică și laboratoare.
 • Asigurarea de sprijin financiar elevilor și studenților din grupul țintă prin acordarea de burse lunare atât din proiect cât și din partea operatorilor economici.
 • Asigurarea de mijloace auto pentru transportul elevilor și studenților.
 • Organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți.
 • Organizarea de competiții profesionale, concursuri pe meserii, târguri ale locurilor de muncă, etc.
 • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si studenți.
 • Organizarea de programe de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar și a coordonatorilor de practică.
 • Promovarea rutei complete de învățământ dual.

 

Indicatorii proiectului

Calificări noi sau calificări revizuite/Consorțiu

2

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă/Consorțiu, respectiv la data finalizării proiectului , din care :

200

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă organizată în cadrul Consorțiului, proveniți din categoriile defavorizate, roma etc. Deoarece obiectivul acestui apel este de a asigura accesul egal la o educație și formare profesională inițială de calitate (IPT în regim dual), prin dezvoltarea de parteneriate cu operatori economici sau alți parteneri relevanți pentru adaptarea IPT la nevoile pieței muncii. În urma măsurilor de sprijinire a centrelor de învățământ dual, se estimează că cel puțin 3000 de studenți vor finaliza ruta completa de învățământ dual, aceștia provenind în special din categoriile defavorizate

50

Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului

(Studenți înmatriculați la nivelul întregului proiect, indiferent de anul de studiu în care sun

înmatriculați la data finalizării proiectului. Studenții se pot înscrie direct la programele de dual, fără să fie condiționați de finalizarea studiilor preuniversitare în sistem dual.)

din care:

Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici, sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului, proveniți din categorii defavorizate

100

 

 

 

 

 

30

Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală

Acest indicator se va considera îndeplinit dacă s-a obținut autorizarea/acreditarea ARACIS.

1

Coordonatori de practică formați pentru a derula activități în ruta duală

5

Tutori de practică, angajați ai operatorilor economici sau ai altor entități partenere, formați pentru a derula activități în ruta duală

5

Personal didactic din unitățile de învățământ și/sau din instituțiile de învățământ superior format

20

Campus profesional integrat dual (infrastructura mixta pentru învățământul dual preuniversitar și terțiar)- clădiri eficiente energetic, construite începând cu data de 1.02.2020

1

Ateliere de practică digitalizate, dotate sau nou înființate constând în Dotarea cu hardware și software

2

Proiectul se înscrie în linia de dezvoltare instituțională a UVT care cuprinde pe lângă investițiile în curs pentru spații de învățământ destinate facultăților, respectiv Aula universitară de 500 de locuri și o sală de sport și un cămin studențesc.

Operatorii economici interesați să devină membri ai acestui consorțiu sunt invitați să transmită o scrisoare de intenție și o fișă a partenerului, ca răspuns la anunțul de pe site-ul www.valahia.ro, menționând unul sau mai multe domenii în care doresc să colaboreze (dintre domeniile menționate mai sus), numărul de elevi și/sau studenți pe care doresc să-i susțină în domeniile de interes, dovada că au desfășurat minimum 3 ani activități în domeniul de pregătire a elevilor /studenților.

Dosarul de candidatură va cuprinde, în general, următoarele documente:

 • scrisoarea de intenție prin care este exprimat interesul pentru realizarea parteneriatului, cu precizarea domeniului/subdomeniului de colaborare și tematica de interes ;
 • documentele statutare, inclusiv actele adiționale, dacă există;
 • certificat de înregistrare fiscală;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste că organizația nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și reglementările naționale în vigoare;
 • situațiile financiare aferente exercițiilor financiare (bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiați care trebuie să cuprindă cel puțin: formularul 01 “Capitaluri” și formular 02 „Rezultat patrimonial”) ;
 • certificate de atestare fiscală (ANAF și taxe și impozite locale);
 • documente relevante necesare care să răspundă cerințelor din informațiile cuprinse în fișa partenerului.

Dosarele de candidatură se depun la sediul Universității Valahia din Târgoviște din Aleea Sinaia, nr.13, corp Rectorat, parter, birou BRIE+PPTI, până la data de 16.01.2023, orele 15.00.

 

Scrisoare de intentie
Fisa partenerului